Veelgestelde vragen en antwoorden

Ik heb een vraag over:

Op dit moment gaan we met onze commerciële partners voor een gelijk bedeeld eigenaarschap: 50% Energiecoöperatie en 50% commerciële partners. Wij halen voor het te investeren bedrag geld op bij financiële instellingen en bij inwoners van Haaksbergen om samen eigenaar te worden van het project. Daarnaast opent de rijksoverheid jaarlijks een subsidieronde waarop onder voorwaarden ingeschreven kan worden. Deze subsidie wordt momenteel verstrekt voor een periode van 15 jaar voor de zogenaamde onrendabele top van de marktprijs per KWh.
zonneparken
De perceeleigenaar sluit in de meeste gevallen een opstalovereenkomst met een commerciële partij. De locaties worden dus niet door ons gekozen.
zonneparken
Dit percentage is erg klein. Op landelijk niveau is het de verwachting dat 0,2 procent van de landbouwgrond in 2030 is gebruikt. Voor de gemeente Haaksbergen geldt dat er minder dan een 0,5 procent nodig is voor het opwekken van duurzame energie in de vorm van zon en wind.
zonneparken
Ja, in een vroeg stadium voeren wij gesprekken met omwonenden. Dat doen we (letterlijk) aan de keukentafel en tijdens informatieavonden. Met de ideeën die hieruit komen, kunnen we het plan aanpassen. Het uitgangspunt is dat we altijd met alle betrokkenen in gesprek gaan en blijven.
zonneparken
De afgelopen periode is het netwerk al verzwaard. Zo ligt er bijvoorbeeld een lus om de kern van Haaksbergen. Op zich is het net nu nog toereikend voor de aansluiting van 40 hectare netto zonnevelden. Voor meerdere zonneparken boven de 40 hectare netto in Haaksbergen zal het net aangepast moeten worden. Dit wordt gedaan door Enexis, de netbeheerder in onze gemeente. Op de landelijke capaciteitskaart is te zien waar voldoende transportcapaciteit is en waar schaarste dreigt of al is opgetreden.
zonneparken
In zijn algemeenheid wordt de volgende werkwijze toegepast: In overleg met de eigenaren en de omwonenden, stelt een landschapsarchitect in opdracht van de initiatiefnemers een inrichtingsplan op. Dit wordt vervolgens besproken en in overleg aangepast.
zonneparken
Bij de opstelling van zonnepanelen spelen meerdere zaken een rol, onder andere:
  • Lichtinval op de panelen, maar ook op de bodem;
  • Mogelijkheden de bodem te onderhouden; bijvoorbeeld maaien;
  • Efficiënt gebruik van het aantal m².
zonneparken
Dat is in zijn algemeenheid niet te zeggen. Veel zal afhangen van de lokale omstandigheden.
zonneparken
Zonnevelden kunnen alleen geplaatst worden binnen de door de gemeente aangegeven zoekgebieden. Daarnaast bepaalt vanzelfsprekend de grondeigenaar of hij bereid is een opstalovereenkomst af sluiten voor plaatsing van een zonneveld. Dit beperkt natuurlijk de mogelijkheden en tegelijkertijd proberen we daar waar mogelijk de zonnevelden rondom Haaksbergen te realiseren.
zonneparken
Ja, zonnepanelen kunnen tot 96% gerecycled worden. Panelen bestaan uit glas, aluminium, koperdraad. Ook de omvormer kan gerecycled worden. Net als voor andere elektrische apparaten betaal je als koper van zonnepanelen een verwijderingsbijdrage. Met deze bijdrage kan er gerecycled worden. Panelen hebben een gegarandeerde levensduur van 25 jaar; een omvormer ongeveer acht tot twaalf jaar.
zon-op-het-dak, zonneparken
Voorlopig niet, omdat de gemeente Haaksbergen nog geen beleid heeft voor windmolenparken. Overigens zijn niet alle locaties geschikt voor windmolens, bijvoorbeeld omdat ze bijvoorbeeld onder een laagvliegroute liggen. Voor mogelijke locaties worden door de gemeente criteria vastgesteld in het toekomstig beleid.
zonneparken
Wij zijn ons ervan bewust dat er verschillende meningen zijn over het gebruik van landbouwgrond voor een zonnepark. Nederland staat voor een grote opgave als het gaat om het halen van de doelstellingen voor verduurzaming. Alleen zon op het dak zal niet genoeg zijn. Het een optelsom van alle mogelijkheden: zon op het dak, zon op land, windmolens, enzovoort. Daarnaast blijkt dat bovendien niet alle daken geschikt zijn om het gewicht van zonnepanelen te dragen: slechts 20% is maar geschikt. Ook zien we vaker dat er moeilijkheden zijn met de verzekering bij zonnepanelen op daken.
zon-op-het-dak, zonneparken
In 2050 moet Haaksbergen energieneutraal zijn. Dat is lokaal, regionaal en landelijk vastgelegd. Dat lijkt nog ver weg, maar toch staan we voor een grote opgave. Om de doelstelling te bereiken moet er veel gebeuren. Dit kan alleen door industrie, inwoners én de gemeente samen te laten werken. Energiecoöperatie Haaksbergen is hiervoor de verbindende partij. Met dit initiatief zijn we als Haaksbergen straks minder afhankelijk van grote energieleveranciers.
energiecooperatie-haaksbergen
Nee, niet direct. De gemeente stelt het beleid vast als het gaat om duurzame energie. Wij zijn van dat beleid afhankelijk om plannen te maken van onze ideeën/initiatieven.
energiecooperatie-haaksbergen
Nee, Energiecoöperatie Haaksbergen heeft geen winstoogmerk. Als er opbrengsten zijn uit onze initiatieven worden ze geïnvesteerd in Haaksbergen zelf. Denk aan toekomstige ideeën die meehelpen aan de energietransitie. Alle medewerkers van Energiecoöperatie Haaksbergen zijn bovendien vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om Haaksbergen energieneutraal te maken.
energiecooperatie-haaksbergen
Ja, zo kunnen wij inwoners van Haaksbergen bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden zonnepanelen tegen inkoopprijs aan te schaffen. Dat gebeurt wanneer een idee voor een zonnepark in uitvoering kan worden genomen en wel via de partner van het betreffende zonneveld of via lokale installateurs. Hierover volgt te zijner tijd informatie.
energiecooperatie-haaksbergen, zon-op-het-dak
U kunt zich op de website aanmelden voor de nieuwsbrief die enkele keren per jaar wordt verspreid. Daarnaast zijn wij actief op Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram.
energiecooperatie-haaksbergen
Alle actuele initiatieven van Energiecoöperatie Haaksbergen vindt u hier.
energiecooperatie-haaksbergen
Wij werken samen met commerciële partijen, zoals Pure Energie. Zij hebben de kennis en ervaring die wij gebruiken om samen met deze partners ideeën uit te werken en plannen te maken.
energiecooperatie-haaksbergen
Nu (nog) niet; wij richten ons nu voornamelijk op bewezen technologieën.
energiecooperatie-haaksbergen
Iedereen woonachtig in de gemeente Haaksbergen dan wel economisch gebonden aan de gemeente Haaksbergen kan lid worden: inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisatie, scholen, enzovoort.
lidmaatschap
Het lidmaatschap is vastgesteld op € 50 per jaar. Leden worden uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering.
lidmaatschap
Een lokaal netwerk van Haaksbergse inwoners en ondernemers die bewust omgaan met hun leefomgeving. De mogelijkheid om op het gebied van duurzaamheid en energie ervaringen, ideeën en kennis uit te wisselen. De mogelijkheid om te participeren in lokale collectieve duurzaamheidsprojecten. De mogelijkheid om te investeren in duurzame coöperatieprojecten. (Mede)zeggenschap over de energiecoöperatie. Activiteiten voor en door leden.
lidmaatschap
Zodra voor een initiatief de SDE++-subsidie toegekend is, kunnen we echt gaan rekenen en kijken of we een initiatief rendabel kunnen krijgen. Zodra we een rendabel initiatief hebben, informeren we de leden over de investeringsmogelijkheden en gaan we ook de pers benaderen.
lidmaatschap
Dat is afhankelijk van het concrete plan. Normaliter praten we over een rendement tussen de 3,5 tot 5 procent rente en een looptijd van 15 jaar, waarbij vaak in de tussentijd afgelost wordt. Let wel: aan investeren zit altijd een risico, echter door de SDE++-subsidie van de overheid gedurende 15 jaar is het risico laag. Meer informatie
lidmaatschap