Mestvergisting

In de regio Twente, en zeker in de omgeving van Haaksbergen, is een groot tekort aan landbouwgrond waarop mest uitgereden kan worden. Dit tekort wordt alleen maar groter door de vermindering van het areaal aan landbouwgrond door oprukkende bebouwing en ook door onttrekking van landbouwgrond ten behoeve van vergroting van natuurgebieden door onder andere Natura 2000.

Het gevolg is dat veel mest, en in de toekomst nog meer, vervoerd moet worden naar gebieden buiten de directe omgeving. Veel mest moet op dit moment al getransporteerd worden naar onder andere Drenthe. Dit brengt veel kosten voor de agrarische bedrijven met zich mee. Daarnaast betekent dit transport van mest weer een extra uitstoot van schadelijke stoffen en extra druk op het wegennet.

Ons plan is samen met een aantal belanghebbende agrariërs een installatie ten behoeve van lokale vergisting van mest te bouwen, waardoor we biogas produceren en digestaat. Biogas kan aangepast worden aan de eisen van aardgas en daarnaast kan het afgevangen CO₂ ingezet worden in de glastuinbouw. Digestaat kan weer gebruikt worden als meststof in de landbouw.

Bekijk hier een voorbeeldproject in de buurt. 

Noot:
Dit is één van de vijf ideeën die Energiecoöperatie Haaksbergen in de algemene ledenvergadering van 28 oktober 2021 aan de leden heeft gepresenteerd. De vijf ideeën (let op: het zijn nog geen initiatieven!) worden onderzocht op haalbaarheid en voorgelegd aan de provincie Overijssel voor een eventuele LEI-F-subsidie.